September Photo Diary.

06920015 06920021 06920022 06920028 06920002 06920003 06920009 06920020069200130692001706920027
Moscow, Toronto, New York, London, Milan, London.
xx